Sorry, item "offcanvas-col1" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col2" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col3" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col4" does not exist.

Adatvédelem

1. Adatkezelő megjelölése és adatai

Salesianer Miettex Magyarországi Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 42-44.
Cégjegyzékszáma: 01-09-073999
Adószáma: 10510445-2-43
Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Képviselik együttes cégjegyzési joggal:
Burmeister-Szanati Mirella és
Urbán Szilveszter ügyvezetők
Telefonszám: 061 463 71 00
E-mail cím: office@salesianer.hu
Honlap címe: https://www.salesianer.hu

2. Az adatkezelési tájékoztató célja

A jelen tájékoztató célja, hogy a Salesianer Miettex Magyarországi Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének megfelelően a jelen Tájékoztató közzétételével valamennyi érintett, érdekelt, címzett, vagy ezeken kívüli személy részére átlátható tájékoztatást adjon az általa megvalósított adatkezelés céljáról, annak időtartamáról, arányosságáról, a kezelt személyes adatok köréről, továbbá a kezelt személyes adatok védelméről. A tájékoztatót az Adatkezelő az általa használt www.salesianer.hu linken (továbbiakban: Weboldal) teszi közzé.

Adatkezelő elkötelezett az általa bármely jogviszony keretében foglalkoztatott természetes személyek, valamint szerződéses partnerei (vagy szerződéskötés érdekében megkeresett, lehetséges üzleti partnerei), illetve azok részéről eljáró természetes személyek személyes adatainak védelme körében, és kiemelten tiszteletben tartja a személyek információs önrendelkezési jogát.

Adatkezelő valamennyi, tudomására jutó (rendelkezésére bocsátott) személyes adatot bizalmasan kezel, és azok védelme érdekében megtesz minden olyan biztonsági -, technikai -, és szervezeti intézkedést, amely a személyes adatok áramlásának és/vagy tárolásának (kezelésének) biztonságát szolgálja.

Adatkezelő a gazdasági tevékenységén (és különösen a szerződések Adatkezelő által történő teljesítésén, a teljesítés minőségének folyamatos ellenőrzésén) kívül eső, az üzleti célja megvalósításához közvetlenül nem szükséges személyes adatot nem gyűjt, ilyen jellegű adatok rendelkezésére bocsátását nem kéri üzleti partnereitől, munkatársaitól, vagy bármely harmadik személytől.

Adatkezelő kijelenti, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) előírásainak, valamint a hatályos nemzeti jogszabályokban (és kifejezetten a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról), valamint hatósági előírásokban meghatározott feltételeknek.

Az Adatkezelő által megvalósított adatkezelési tevékenységgel kapcsolatos bármely kérdés esetén, illetékes munkatársunk a 06/1-463-71-00 telefonszámon, vagy office@salesianer.hu e-mail címen érhető el.

Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatót – az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások keretei között – bármikor jogosult egyoldalúan módosítani.

3. Alapfogalmak

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

4. Az adatkezelésre vonatkozó alapelvek

Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatok:

 • Kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi, a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság alapelveknek megfelelően;
 • Gyűjtése csak az Adatkezelő gazdasági (üzleti) tevékenységével összefüggésben, illetve arra tekintettel meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és az adatok kezelése nem történhet a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • Kezelése az Adatkezelő gazdasági (üzleti) céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • Körének pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 • Tárolását olyan formában biztosítja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerül sor, az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 • Kezelését oly módon végzi, hogy a megfelelő technikai, vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 • Kezelése az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulásán, szerződéses kötelezettség teljesítésén, illetve jogszabályi felhatalmazáson alapul. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintett e hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban értelemszerűen érintheti a szerződés Adatkezelő részéről történő teljesíthetőségét.
 • Körének kezelését, tárolását, továbbítását bizonyos estekben jogszabályok teszik kötelezővé, ilyen esetben az Adatkezelő külön értesíti az érintettet. Adatkezelő már itt figyelmezteti valamennyi adatközlőt, hogy amennyiben nem a saját személyes adataikat adják meg, úgy az adatközlő kötelezettsége és felelőssége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
 • Adatkezelő felelős és képes az előző alapelvek érvényesülésének igazolására („elszámoltathatóság”).
 • Adatkezelő az Érintettek magánszférájának védelmét az adatkezelés és adatfeldolgozás teljes folyamata során biztosítja. Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományokban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Adatkezelő az egyes adatokat vagy az adatállományok egészét harmadik személynek csak az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatában meghatározott körben továbbítja/közli, és megtesz minden intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.
 • Kezelésének alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 • évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Info tv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számviteli. tv.);
 • évi CXXX. tv. a Polgári perrendtartásról;
 • évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

A jelen pontban részletezett adatkezelési alapelveket és jogszabályokat az Adatkezelő informatikai együttműködő partnerei és szolgáltatói is kötelező érvényűnek ismerik el magukra nézve.

5. Az adatkezelés jogalapjai és célja, időtartama, valamint a kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi jogalapon, célokból és időtartamig kezeli azzal, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az Adatkezelő Adatfeldolgozói ismerhetik meg az adott adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben.

Az adatkezelés jogalapjai:

1. Az Érintett hozzájárulása: hozzájárulás megtagadása esetén nem jön létre az adatkezelés. A hozzájárulás bármikor visszavonható, főszabály szerint az adatkezelést meg kell szüntetni ebben az esetben, ez azonban nem érinti a hozzájárulás alatti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás alapján teljesített adatkezelésekre jogszabály kötelező előírásokat tartalmazhat, amelyekre a jogi kötelezettségek teljesítésére vonatkozó rendelkezések irányadóak. Az Érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonása azonban az Adatkezelő, illetve az Érintett között létrejövő jogviszony, illetve bármely egyéb üzleti kapcsolat megszűnésével járhat, hiszen adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás hiányában a jogviszonyból eredő egyes jogok, illetve abból fakadó kötelezettségek nem teljesíthetők.

2. Szerződés létrejötte, teljesítése: a szerződés kötésének előfeltétele az Érintett részéről az adatszolgáltatás, ennek hiányában nem lehetséges a szerződés megkötése. A szerződés létrejöttét követően a további adatkezelésekre jogszabály kötelező előírásokat tartalmazhat, amelyekre a jogi kötelezettségek teljesítésére vonatkozó rendelkezések irányadóak.

A rendelkezésre bocsátott adatok az Adatkezelő és annak munkavállalója, vagy valamely ügyfele (leendő ügyfele) közötti szerződés létesítéséhez (a szerződést előkészítő intézkedések megtételéhez), illetve a szerződés (tárgyi, pénzügyi, jogi, stb.) teljesítéséhez szükségesek. Ezen adatok hiányában a két fél között nem jöhet létre, illetve nem is teljesíthető szerződés. Az adatkezelés célja tehát az Adatkezelő üzleti/gazdasági kapcsolatainak létesítése, fenntartása, teljesítése, elszámolása, az Adatkezelő tudomására jutó személyes adatok a felek közötti munka-, illetve üzleti kapcsolat mindezen fázisaihoz szükségesek, beleértve az ezek során elektronikus, vagy automatikus támogatással előállított és archivált szöveges dokumentumok (mint pl. levelezés) adatainak kezelését és továbbítását

3. Jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítése: az Érintett köteles a személyes adatait megadni, ellenkező esetben az Adatkezelő nem tud eleget tenni a jogszabályi kötelezettségeinek. Ez az egyes adatkezelések jellegétől függően azzal járhat, hogy nem jöhet létre jogviszony az Érintettel, illetve az Adatkezelő az ebből származó esetleges hátrányos jogi következményeket kénytelen áthárítani az Érintettre;

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a jogszabályi kötelezettségein felül abban az esetben végez harmadik országba adattovábbítást, ha az Érintett kifejezett hozzájárulását adta, vagy szerződéses kötelezettsége (pl.: munkaszerződés, megbízási szerződés, vállalkozási szerződés stb. alapján) az adatok továbbítását bizonyos körülmények esetén lehetővé tenni. Az adattovábbítás lehet alkalom szerű, illetve szolgálhat bármely szerződés létrejöttére, teljesítésére, de indokolhatja jogi igény érvényesítése is.

Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át az Érintett személyes adatait állami szervek számára abban az esetben, ha őt érintő ügyben bírósági, hatósági eljárás indul, és az eljáró szervek megkeresik az Adatkezelőt az eljáráshoz szerintük szükséges személyes adatokat tartalmazó iratok vagy információk, vagy elektronikusan tárolt dokumentumok átadása céljából, a jogosultságuk igazolását követően.

Az Adatkezelő az esetleges jogi igénye érvényesítése esetén az eljáró hatóságnak, bíróságnak, ügyészségnek, az ellenérdekű félnek (stb.) ad át adatot az eljárás jellegéhez igazodó körben.

Az Adatkezelő jogi kötelezettség alapján adatszolgáltatást teljesít a jogszabályban meghatározott szervek felé (pl. NAV, NEAK stb.).

Az adatkezelés céljai és a kezelt személyes adatok köre, illetve annak időtartama:

Adatkezelő az üzleti, gazdasági céljai megvalósítása során és érdekében az alábbi kategóriákba tartozó, személyes adatokat kezeli:

 • Cégnyilvántartásból, vagy más, közhiteles nyilvántartásból megismerhető adatokat,
 • Elérhetőséget, és/vagy üzleti kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást célzó adatokat,
 • Munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítéséhez, fenntartásához, hatósági bejelentéséhez kapcsolódó személyes adatokat;
 • Szerződéskötéshez és szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat (utóbbi körében kiemelten az Adatkezelő mint szolgáltató által a munkaruházat méretre gyártásához, és annak az azt viselő természetes személyhez való kapcsolásához szükséges személyes adatokat),
 • Pénzügyi elszámoláshoz szükséges adatokat,
 • Rendelési adatokat a szerződések teljesítése körében,
 • Teljesítésünk minőségének javítása körében megszerzett adatokat
 • Marketing tevékenységhez szükséges adatokat,
 • Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatok (pl. Ügyfél-elégedettség felméréséhez kapcsolódóan),
 • Jogérvényesítéshez szükséges adatok a jogszabályok (pl. Polgári perrendtartási tv, Csőd tv.) rendelkezései szerint,
 • Üzleti statisztika (pl. gazdasági eredményesség felmérésének) elkészítéséhez, vezetéséhez szükséges adatokat.

A 2023 évre vonatkozó online ügyfélelégedettségi felmérés időintervalluma: 2024. január 23. - 2024. február 13.

A kapcsolódó nyereményjáték szabályzatát itt találja meg.

 

Adatkezelés megnevezése Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Névjegykártyák, telefonszámok, e-mail címek kezelése GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont - hozzájárulás név Érintett beazonosítása, kapcsolattartás. A hozzájárulás visszavonásáig, vagy az Adatkezelő döntése alapján törléséig (nem releváns adatok)
titulus
cím
e-mail cím
telefonszám
Kapcsolat-felvétel a salesianer.hu honlapon keresztül GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont - hozzájárulás név /cégnév Kapcsolat-tartás, tájékoztatás adása az Érintett kezdeményezése alapján. Az üzleti kapcsolat létrejöttéig, illetve amennyiben nem jön létre üzleti kapcsolat, ennek megállapításáig tart az adatkezelés.
postai cím Jogi személyek által delegált személyek adatkezelése a „kapcsolattartók” pontban részletezve.
e-mail  
cégnév  
telefonszám  
cím  
maga az üzenet (amennyiben tartalmaz személyes adatot)  
Szerződő partnerek és egyéb szervezetek képviselői, illetve általuk delegált személyek adatkezelése GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) - az Adatkezelő jogos érdeke* név Jogi személy által szerződés létrejöttéhez (így különösen: ajánlat, megrendelés, időpontfoglalás, tárgyalás stb.) és teljesítéséhez (így különösen: átadás-átvétel, teljesítésigazolás, munkalap, stb.), megadott kapcsolattartó, aki az őt delegáló jogi személlyel bármely jogviszonyban áll. Az alapul szolgáló szerződés adatkezeléséig, jogi kötelezettség teljesítéséhez, jogi igény érvényesítéséhez szükséges időtartamig.  Tiltakozás esetén az adatkezelés törlésig tart, ha ezt nem írja felül jogszabályi előírás, vagy adatkezelői jogos érdek.
titulus
cím
e-mail cím
telefonszám
aláírás
* A jogos érdeket alátámasztó megállapítás: A szerződő partnerek által megjelölt kapcsolattartó személyek, illetve az egyéni vállalkozók adatainak kezelése során az Adatkezelő megvalósítja a célhoz kötött szükségesség, és az érintetti jogok korlátozásával járó arányosság követelményét. Ezzel elfogadhatóvá teszi az adatkezelést az Érintettek részére, akiket nem ér semmilyen aránytalan érdeksérelem, sőt az adatkezelés az ő munkaköri kötelezettségük megfelelő teljesítését is szolgálja.
Időpontfoglalás GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) – az Érintett hozzájárulása az Érintett neve Az Érintett az adatai megadásával az Adatkezelővel személyes találkozásra időpontot egyeztet. Az Érintett a hozzájárulását a tervezett időpontig bármikor visszavonhatja.
résztvevők nevei Jogi személyek által delegált személyek adatkezelése a „kapcsolattartók” pontban részletezve.
az Érintett e-mail címe, telefonszáma  
a találkozóra előirányzott időpont  
a találkozó tárgya, helyszíne  
Ajánlatkérés-ajánlatadás GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) – az Érintett hozzájárulása név Az Érintett az adatai megadásával az Adatkezelőtől a tevékenységei körébe tartozó termékekről, szolgáltatásokról ajánlatot kérhet. Amennyiben elfogadásra kerül az ajánlat, úgy arra az adott szerződésre előirányzott törlési idő vonatkozik.
cím Jogi személyek által delegált személyek adatkezelése a „kapcsolattartók” pontban részletezve. Amennyiben nem kerül elfogadásra (válasz nélkül) az ajánlat, úgy az ajánlat lejártát követő 5 napon belül törlésre kerül.
e-mail cím   Ha az ajánlatot az Érintett elutasítja, akkor az erről szóló dokumentum átvételét követő  5 munkanapig kezeli az Adatkezelő.
telefonszám    
Megrendelés GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) szerződés létrejötte név Az Érintett az adatai megadásával az Adatkezelőtől a tevékenységei körébe tartozó termékeket, szolgáltatásokat rendel meg. Alapul szolgáló szerződés adatkezeléséig.
cím Jogi személyek által delegált személyek adatkezelése a „kapcsolattartók” pontban részletezve.
e-mail cím  
telefonszám  
Szerződések megkötése és teljesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) szerződés létrejötte Természetes személyek, egyéni vállalkozók esetében: név, cím, lakcím, székhely, adószám. Az Érintett beazonosítása, a szerződések megkötése és teljesítése, esetlegesen jogi igények érvényesítése, jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése. 5 év elévülési idő az Art. szerint, illetve a vonatkozó jogszabályban, szerződésben foglaltak figyelembe-vételével, pl. kötelező vagy szerződéses jótállás.
Esetleges jogi igény érvényesítése céljából szükséges adatok: anyja neve, születési hely, idő. Jogi személyek által delegált személyek adatkezelése a „kapcsolattartók” pontban részletezve.
Kiállított és befogadott számviteli bizonylatokkal kapcsolatos adatkezelés GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) Kötelező számlázási adatok különösen: A pénzügyi teljesítés céljából a jogszabályban meghatározott követelmények teljesítése. Számla kibocsátását követő 8 év.
jogi kötelezettség teljesítése; név
  lakcím/székhely, adószám
  kibocsátó aláírása
Marketing alapú megkeresések adatkezelése GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) – az Adatkezelő jogos érdeke a megkeresett egyéni vállalkozók neve, elérhetősége Az üzleti partnerek körének bővítése. Tiltakozás esetén az adatkezelés megszüntetésre kerül.
jogi személy esetén ügyvezető, kapcsolattartó neve, elérhetősége
Panaszkezelés GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) panasz azonosítója Az Adatkezelő gazdasági, adatkezelési és adatvédelmi tevékenységével kapcsolatos panaszának intézése. Eljárás lefolytatása a panasz beérkezésétől számított 5 év
- jogi kötelezettség teljesítése; név
  telefonszám
  hívás időpontja
  megadott személyes adatok
  lakcím
  csatolt dokumentumok
  maga a panasz

 

Adatkezelő a hozzá beérkező adatokat (pl. e-mail üzeneteket), továbbá azokban található minden személyes adatokat együtt legfeljebb a fentiekben részletezett célok megvalósulásának, teljesedésének időtartamában, és a szükséges mértékben (arányban) kezeli, kivéve, ha azok megtartására őt jogszabály, vagy hatóság kötelezi.

Az adattárolás (adatkezelés) időtartama az érintettel fennálló üzleti kapcsolat megszűnéséig, illetve a teljesítési, elévülési és garanciális időszak, valamint a törvényileg előírt megőrzési időtartam lejártáig tart. Ezeken kívül adattárolás és -kezelés történhet mindennemű jogvita esetén a vitás eset jogerős bírósági határozattal (ítélettel), vagy a felek egyezségével történő lezárásáig, amennyiben a tárolt adatok bizonyítékként szolgálnak a jogérvényesítési eljárásban. Előző időtartamok leteltekor Adatkezelő a kezelt adatokat törli vagy megsemmisíti.

Adatkezelő által közzétett álláshirdetésre jelentkezők személyes adatait (ideértve a jelentkezéshez a jelentkező(k) által csatolt személyes dokumentumokat – így az önéletrajzot –) az érintett álláshely sikeres betöltéséig (valamely jelentkezővel történő munkaviszony létesítéséig) terjedően kezeli, kivéve, ha az álláspályázatra jelentkező a jelentkezés során megadott személyes adatainak további kezeléséhez egyértelműen és kifejezetten hozzájárul, annak érdekében, hogy Adatkezelő őt esetlegesen új állásajánlattal megkereshesse.

Adatkezelő a korábbi munkavállalójának személyes adatait, illetve azokat tartalmazó okiratokat (pl. munkaszerződés, bér-, és járulék fizetésével kapcsolatos okiratok) kizárólag az irányadó számviteli és munkajogi szabályokban meghatározott ideig, az esetleges hatósági ellenőrzés, vagy jogérvényesítés elősegítése érdekében és céljából kezeli.

Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt - ideértve a profilalkotást is.

6. Az adatok címzettjei

A személyes adatok indokolt esetben az alábbi címzetteknek kerülnek továbbításra:

 • Adatkezelővel kapcsolatban álló könyvelő -, és/vagy bérszámfejtő vállalkozásnak pénzintézeteknek a pénzügyi tranzakciók lebonyolítása érdekében,
 • jogi képviselő(k)nek,
 • bíróság(ok)nak,
 • közigazgatási / szakigazgatási hatóságoknak (pl. NAV),
 • adósságkezelés szükségessége esetén adósságkezelőnek,
 • szerződéses külső partnereknek (közreműködők), akik a fennálló szerződés teljesítésében részt vesznek (pl. fuvarozó, rendezvényszervező),
 • biztosító társaságoknak (a szerződés teljesítésre vonatkozó esetleges biztosítási szerződés megkötése, vagy biztosítási káresemény kezelése miatt),
 • Központi Statisztikai Hivatalnak a jogszabályban előírt hivatalos statisztikák elkészítéséhez,
 • Ügyfél képviselőjének (a termékeink/textíliáink kiszállítása alkalmával).

7. Műszaki feltételek

Adatkezelő a személyes adatok kezelése során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat kizárólag az annak megismerésére feljogosítottak számára legyen hozzáférhető (rendelkezésre állás); biztosított legyen a személyes adat hitelessége és hitelesítése (adatkezelés hitelessége), változatlansága igazolható (adatintegritás), és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő mindent megtesz az adatok védelme, a jogosulatlan hozzáférés elkerülése, megelőzése, továbbá az adatok jogellenes megváltoztatása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, törlése vagy megsemmisítése, valamint a véletlen megsemmisülés elkerülése érdekében. Az adatkezelési kockázatoknak megfelelő szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről.

Adatkezelő az adatkezelés során gondoskodik az adatok:

 • titkosságáról: csak az férhet az adatohoz, aki erre jogosult;
 • sértetlenségéről: megvédi az adatkezelés módszerének pontosságát, teljességét;
 • rendelkezésre állásáról: ahol, és amikor a jogosult használónak szüksége van rá.

Internetes sütik (cookie) használata:

Az ún. sütik (cookies) olyan kisméretű, információkat közvetítő, küldő azonosító szövegfájlok, amelyek az internetes kapcsolatot létrehozó készüléken (pl. számítógép, okostelefon, tablet) tárolódnak, amikor a felhasználó (Érintett) felkeresi az Adatkezelő weboldalát (honlapját). A sütiket az Adatkezelő internetes szervere hozza létre az Érintett felhasználó gépén, amelyeket a felhasználó készülékén egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Az Érintett felhasználó bármely készülékén kizárólag a felhasználó hozzájárulásával helyezünk el sütiket, és mindenkor a felhasználó választása alapján. Az Érintett felhasználó jogosult eldönteni és kiválasztani, hogy mely sütik alkalmazását fogadja, vagy nem fogadja el, vagy akár törli a korábban általa már elfogadott sütiket. Előfordulhat azonban, hogy a sütik használatának mellőzése esetén nem fog tudni hozzáférni olyan funkciókhoz, amelyek megkönnyítik a honlap használatát, illetve előfordulhat, hogy a honlap bizonyos funkciói a sütik használatának mellőzése esetén nem működnek megfelelően.

Az adatkezelő által használt sütik típusai és alkalmazásuk céljai:

 1. Működéshez szükséges (ún. funkcionális) sütik: segítik az Adatkezelő honlapjának megfelelő működését, egyúttal megkönnyítik annak használatát, és az Érintett felhasználó személyének azonosítása nélkül gyűjtenek információt a honlap használatról. Tárolódnak az Érintett felhasználó eszközén, így alkalmasak arra, hogy a honlap ismételt felkeresése esetén felidézzék a felhasználó korábbi kereséseit, műveleteit, megkönnyítve így a honlap használatát.
 2. Statisztikai sütik: adatot és információt szolgáltatnak az Adatkezelőnek a honlapja látogatottságáról, azok időtartamáról, az Érintett felhasználó által megnyitott menüpontokról. Adatot szolgáltatnak továbbá aról is, hogy az Érintett felhasználó milyen módon (úton) jutott el az Adatkezelő honlapjára (pl. közvetlen rákereséssel vagy valamely külső internetes linken keresztül). Ezek segítségével az Adatkezelő optimalizálhatja a honlap kialakítását, szerkezetét, felhasználóbaráttá alakítva azt.

Az adatkezelő által alkalmazott egyes sütik fájlkiterjesztése és alkalmazásuk időtartama:

Név

Kezelt adatok köre

Lejárat

Cél

salesianercps

 

1 év

 

_gat

A böngésző kapcsolódása

1 perc

A kapcsolódási kérelem gyakoriságának szabályozására szolgál.

_gid

Egyedi értéket, egy véletlenszerűen generált számot tartalmaz.

1 nap

Információt tud nyújtani és statisztikát tud készíteni webhelyének forgalmáról.

_ga

Az egyes böngészők megkülönböztetésére szolgál, értékként egy véletlenszerűen generált számot tartalmaz

1 év

Hosszútávú statisztika készíthető a felhasználók általi webhelylátogatásokról.

NID

A süti azonosítja a visszatérő felhasználó eszközét, lehetővé teszi, hogy a honlap megjegyezze a honlap működési vagy megjelenítési módját.

1 nap

Információt tud nyújtani és statisztikát tud készíteni a Salesianer webhelyének forgalmáról.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket arról, hogy az internetes sütiket Ők maguk is letilthatják, azonban ebben az esetben esetlegesen egyes funkciók nem lesznek elérhetők. A sütik letiltását az Érintett az egyes webböngészőkben az alábbi módokon tudja megtenni:

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Microsoft Edge:

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4028646/microsoft-edge-view-and-delete-browsing-history
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
Firefox:
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Safari:
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US&viewlocale=hu_HU

Opera:

http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html

8. Az adatok fizikai tárolásának helye

Az internetes kapcsolaton keresztül, az érintett által használt infokomunnikációs eszközön böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek az adatkezelő számítógépes rendszerében. A személyes adatokat megadásához az érintett hozzájárul, amikor az Adatkezelő honlapján keresztül kíván kapcsolatba lépni az adatkezelővel.

Az informatikai rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülnek az érintett számítógépének azon adatai, melyek a kapcsolódás során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok során automatikusan rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül, a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével –nem kapcsolható össze. Az adathoz kizárólag az Adatszolgáltató informatikus munkatárainak van közvetlen hozzáférése.

9. Külső szolgáltató (közreműködő), adatfeldolgozó (adatfeldolgozás), adattovábbítás, az adatokat megismerők köre

Adatkezelő a tevékenységével összefüggő egyes feladatokat, szolgáltatásokat, vagy a vállalkozásához kapcsolódó gazdasági tevékenységei, kötelezettségei, vagy jogérvényesítése biztosítását nem a saját szervezetén belül látja el, hanem ezeknek a kiszervezett tevékenységeknek az elvégzésére a saját szervezetétől elkülönülő jogalany Adatfeldolgozót vesz igénybe. Ebben az esetben az adott adatkezelést az Adatkezelő nevében az Adatfeldolgozó végzi. Az Adatfeldolgozó az adatfeldolgozásra kötött szerződés szerint csak pontosan meghatározott adatkezelési műveleteket végezhet.

Az Adatfeldolgozó nem hoz érdemi döntést az adatkezelés céljáról és eszközeiről, nem készíthet másolatot, adatot nem adhat át harmadik személynek - kivéve, ha kifejezetten erre irányul a szerződése -, a részére átadott adatokat nem vetheti egybe semmilyen adatbázissal stb.

Az Adatfeldolgozó rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltató saját adatkezelési tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag az érintett által meghatározott, vagy a jelen tájékoztatóban rögzített célra használja fel.

Az Adatfeldolgozó a részére továbbított és általa kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzíti, kezeli, ill. dolgozza fel és erről nyilatkozatot tesz az Adatkezelő részére. Adatkezelő a jelen tájékoztató V. pontjában meghatározott valamely célból és jogalap szerint, a szükséges terjedelemben továbbítja az érintett személyes adatát a vele jogviszonyban álló külső közreműködője részére.

10. Az érintett jogai

Az adatkezeléssel érintett személy bármikor, költségmentesen kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével –, törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein, jogosult indokolás nélkül megtagadni az adatszolgáltatást, vagy visszavonni az adatkezelésre vonatkozó korábbi hozzájárulását.

Az érintett a jogai érvényesítését az Adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal kérheti, általánosságban azon formában és módon, ahogy az adatok jogszerűen az adatkezelőhöz kerültek (szóban, írásban, postai címen, e-mail címen, weboldalon.

Az érintett a jelen Adatkezelési szabályzat elfogadásával tudomásul veszi egyúttal, hogy amennyiben a jogszerű adatkezelés érintett részéről kifejezett bármely korlátozása vagy visszavonása eredményeként az Adatkezelő a továbbiakban nem képes kifejteni gazdasági tevékenységét, vagy nem tudja fenntartani az érintettel létesített jogviszonyt, úgy az Adatkezelő teljesítése lehetetlenül, és ebben az esetben az érintett semmilyen jogcímen nem terjeszthet elő követelést az Adatkezelővel szemben.

a) Tájékoztatáshoz való jog

Adatkezelő intézkedik annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást megfelelő méretű, nyelvű, tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A tájékoztatással érintett kérdések vonatkozhatnak az adatkezelés céljára, az érintett személyes adatok kategóriáira, azon címzettekre, akik részére a személyes adatok továbbításra kerülnek/kerültek, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamára, az alkalmazott logikára stb.

b) Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.

c) Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, vagy meghatározhatja, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre.

d) Törléshez való jog

Az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Ez esetben az adatkezelő tájékoztatja mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy amennyiben az érintett olyan személyes adatának törlését kéri, amelynek törlésével az Adatkezelő szerződéses teljesítése lehetetlenné válik, úgy az adat törlése automatikusan megszünteti a szerződést, mert annak teljesítése az érintett oldalán felmerült körülmény miatt válik teljesíthetetlenné az Adatkezelő részéről.

e) Korlátozáshoz való jog

Bizonyos esetekben az érintett kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, pl. egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes -, vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

f) Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

g) Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. Ilyen lehet pl. ha az érintett nem adta meg a hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

h) Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonja. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy amennyiben az érintett olyan személyes adata kezelésének visszavonását kéri, amelynek visszavonásával az Adatkezelő szerződéses teljesítése lehetetlenné válik, úgy az adat visszavonása automatikusan megszünteti a szerződést, mert annak teljesítése az érintett oldalán felmerült körülmény miatt válik teljesíthetetlenné az Adatkezelő részéről.

i) Bírósághoz fordulás joga

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az Adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék. A per elbírálása a Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt is megindítható. Adatkezelő az érintett kérésre tájékoztatás nyújt a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

j) Panasz benyújtásának joga

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

11. Egyéb rendelkezések

Adatkezelő honlapján közzétett információk célja, hogy általános tájékoztatásokkal szolgáljanak, de nem céljuk az adott témakör teljességének ismertetése. Ennek megfelelően azok nem minősülnek szolgáltatásnak sem adatvédelmi, számviteli, adóügyi, jogi, befektetési, sem egyéb szakmai szolgáltatás körben. Ezek az információk nem képezhetik a weblap látogatói üzleti döntéseinek kizárólagos alapját, ezekhez az adott szakterület jól felkészült szakmai tanácsadóját kell igénybe venniük.

A weboldalon közzétett bármely információ mindössze tájékoztató jellegű és esetlegesen hibákat is tartalmazhat, amelyekért a weblap fenntartója sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem vállal felelősséget. Adatkezelő a honlap látogatásából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Felhívjuk a honlap látogatóinak figyelmét arra, hogy a weboldalon közzétett cikkeket, dokumentumokat, és az azokban levő információkat csak akkor használják fel, ha ezt kizárólag a saját felelősségükre teszik, és vállalják az ebből eredő teljes körű felelősséget a következményekért, ideértve különösen az esetleges vesztességeket, vagy bármilyen hátrányt is.

Az Adatkezelő honlapjának tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, így annak bármely képi, szöveges eleme csak az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélyével használható fel.

A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást az érintettnek. Tájékoztatjuk az érintetteket, címzetteket, érdekelteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetik az Adatkezelőt.

Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Budapest, 2020. augusztus 5.

Salesianer Miettex Magyarországi Kereskedelmi Kft.

 

Cookie beállítások megváltoztatása

Kattintson ide a cookie beállítások megváltoztatásához!

Örömmel állunk

rendelkezésére.

Forduljon hozzánk
bizalommal!

Örömmel állunk

rendelkezésére.

Forduljon hozzánk
bizalommal!

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close