Adatkezelési tájékoztató

I. Adatkezelő megjelölése és adatai:

 

Salesianer Miettex Magyarországi Kereskedelmi Kft.

 

Székhelye: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 42-44.

 

Cégjegyzékszáma: 01-09-073999

 

Adószáma: 10510445-2-43

 

Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

Képviselik együttes cégjegyzési joggal:

Burmeister-Szanati Mirella és

Urbán Szilveszter ügyvezetők

 

Telefonszám:061 463 71 00

 

E-mail címek: office@salesianer.hu és marketing@salesianer.hu

 

Honlap címe: https://www.salesianer.hu

 

 

II. Adatkezelési tájékoztató célja:

A jelen tájékoztató célja, hogy a Salesianer Miettex Magyarországi Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) valamennyi érintett, érdekelt, címzett, vagy ezeken kívüli személy részére átlátható tájékoztatást adjon az általa megvalósított adatkezelés céljáról, annak időtartamáról, arányosságáról, továbbá a kezelt személyes adatok védelméről.

 

Adatkezelő elkötelezett az általa bármely jogviszony keretében foglalkoztatott természetes személyek, valamint szerződéses partnerei (vagy szerződéskötés érdekében megkeresett, lehetséges üzleti partnerei), illetve azok részéről eljáró természetes személyek személyes adatainak védelme körében, és kiemelten tiszteletben tartja a személyek információs önrendelkezési jogát.

 

Adatkezelő valamennyi, tudomására jutó (rendelkezésére bocsátott) személyes adatot bizalmasan kezel, és azok védelme érdekében megtesz minden olyan biztonsági -, technikai -, és szervezeti intézkedést, amely a személyes adatok áramlásának és/vagy tárolásának (kezelésének) biztonságát szolgálja.

 

Adatkezelő a gazdasági tevékenységén (és különösen a szerződések Adatkezelő által történő teljesítésén, a teljesítés minőségének folyamatos ellenőrzésén) kívül eső, az üzleti célja megvalósításához közvetlenül nem szükséges személyes adatot nem gyűjt, ilyen jellegű adatok rendelkezésére bocsátását nem kéri üzleti partnereitől, munkatársaitól, vagy bármely harmadik személytől.

 

Adatkezelő kijelenti, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) előírásainak, valamint a hatályos nemzeti jogszabályokban (és kifejezetten a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról), valamint hatósági előírásokban meghatározott feltételeknek.

 

Az Adatkezelő által megvalósított adatkezelési tevékenységgel kapcsolatos bármely kérdés esetén, illetékes munkatársunk a 061 463 71 00 telefonszámon, vagy marketing@salesianer.hu e-mail címen érhető el.

 

Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatót – az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások keretei között – bármikor jogosult egyoldalúan módosítani.

 

III. Alapfogalmak:

 

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

 

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

IV. Az adatkezelésre vonatkozó alapelvek:

 

Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatok:

-          Kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi, a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság alapelveknek megfelelően;

-          Gyűjtése csak az Adatkezelő gazdasági (üzleti) tevékenységével összefüggésben, illetve arra tekintettel meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és az adatok kezelése nem történhet a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

-          Kezelése az Adatkezelő gazdasági (üzleti) céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

-          Körének pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

-          Tárolását olyan formában biztosítja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerül sor, az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

-          Kezelését oly módon végzi, hogy a megfelelő technikai, vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

-          Kezelése az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulásán, illetve jogszabályi felhatalmazáson alapul. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintett e hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban értelemszerűen érintheti a szerződés Adatkezelő részéről történő teljesíthetőségét.

-          Körének kezelését, tárolását, továbbítását bizonyos estekben jogszabályok teszik kötelezővé, ilyen esetben az Adatkezelő külön értesíti az érintettet. Adatkezelő már itt figyelmezteti valamennyi adatközlőt, hogy amennyiben nem a saját személyes adataikat adják meg, úgy az adatközlő kötelezettsége és felelőssége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

-          Adatkezelő felelős és képes az előző alapelvek érvényesülésének igazolására („elszámoltathatóság”).

-          Kezelésének alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

-          2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Info tv.);

-          Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 

-          2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

-          2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számviteli. tv.);

-          2016. évi CXXX. tv. a Polgári perrendtartásról;

-          2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

 

A jelen pontban részletezett adatkezelési alapelveket és jogszabályokat az Adatkezelő informatikai együttműködő partnerei és szolgáltatói is kötelező érvényűnek ismerik el magukra nézve. 

 

V. Adatkezelés célja és jogalapja, valamint a kezelt személyes adatok köre:

 

Adatkezelő az üzleti, gazdasági céljai megvalósítása során és érdekében az alábbi kategóriákba tartozó, személyes adatokat kezeli:

-          Cégnyilvántartásból, vagy más, közhiteles nyilvántartásból megismerhető adatokat,

-          Elérhetőséget, és/vagy üzleti kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást célzó adatokat,

-          Munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítéséhez, fenntartásához, hatósági bejelentéséhez kapcsolódó személyes adatokat;

-          Szerződéskötéshez és szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat (utóbbi körében kiemelten az Adatkezelő mint szolgáltató által a munkaruházat méretre gyártásához, és annak az azt viselő természetes személyhez való kapcsolásához szükséges személyes adatokat),

-          Pénzügyi elszámoláshoz szükséges adatokat,

-          Rendelési adatokat a szerződések teljesítése körében,

-          Teljesítésünk minőségének javítása körében megszerzett adatokat,

-          Marketing tevékenységhez szükséges adatokat,

-          Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatok (pl. Ügyfél-elégedettség felméréséhez kapcsolódóan),

-          Jogérvényesítéshez szükséges adatok a jogszabályok (pl. Polgári perrendtartási tv, Csőd tv.) rendelkezései szerint,

-          Üzleti statisztika (pl. gazdasági eredményesség felmérésének) elkészítéséhez, vezetéséhez szükséges adatokat.

 

A kért, illetve rendelkezésre bocsátott adatok az Adatkezelő és annak munkavállalója, vagy valamely ügyfele (leendő ügyfele) közötti szerződés létesítéséhez (a szerződést előkészítő intézkedések megtételéhez), illetve a szerződés (tárgyi, pénzügyi, jogi, stb.) teljesítéséhez szükségesek. Ezen adatok hiányában a két fél között nem jöhet létre, illetve nem is teljesíthető szerződés. Az adatkezelés célja tehát az Adatkezelő üzleti/gazdasági kapcsolatainak létesítése, fenntartása, teljesítése, elszámolása, az Adatkezelő tudomására jutó személyes adatok a felek közötti munka-, illetve üzleti kapcsolat mindezen fázisaihoz szükségesek, beleértve az ezek során elektronikus, vagy automatikus támogatással előállított és archivált szöveges dokumentumok (mint pl. levelezés) adatainak kezelését és továbbítását.

 

Adatkezelő a hozzá beérkező adatokat (pl. e-mail üzeneteket), továbbá azokban található minden személyes adatokat együtt legfeljebb a fentiekben részletezett célok megvalósulásának, teljesedésének időtartamában, és a szükséges mértékben (arányban) kezeli, kivéve, ha azok megtartására őt jogszabály, vagy hatóság kötelezi.

 

Az adattárolás (adatkezelés) időtartama az érintettel fennálló üzleti kapcsolat megszűnéséig, illetve a teljesítési, elévülési és garanciális időszak, valamint a törvényileg előírt megőrzési időtartam lejártáig tart. Ezeken kívül adattárolás és -kezelés történhet mindennemű jogvita esetén a vitás eset jogerős bírósági határozattal (ítélettel), vagy a felek egyezségével történő lezárásáig, amennyiben a tárolt adatok bizonyítékként szolgálnak a jogérvényesítési eljárásban. Előző időtartamok leteltekor Adatkezelő a kezelt adatokat törli vagy megsemmisíti.

 

Adatkezelő által közzétett álláshirdetésre jelentkezők személyes adatait (ideértve a jelentkezéshez a jelentkező(k) által csatolt személyes dokumentumokat – így az önéletrajzot –) az érintett álláshely sikeres betöltéséig (valamely jelentkezővel történő munkaviszony létesítéséig) terjedően kezeli, kivéve, ha az álláspályázatra jelentkező a jelentkezés során megadott személyes adatainak további kezeléséhez egyértelműen és kifejezetten hozzájárul, annak érdekében, hogy Adatkezelő őt esetlegesen új állásajánlattal megkereshesse. 

 

Adatkezelő a korábbi munkavállalójának személyes adatait, illetve azokat tartalmazó okiratokat (pl. munkaszerződés, bér-, és járulék fizetésével kapcsolatos okiratok) kizárólag az irányadó számviteli és munkajogi szabályokban meghatározott ideig, az esetleges hatósági ellenőrzés, vagy jogérvényesítés elősegítése érdekében és céljából kezeli.

 

VI. Az adatok címzettjei:

 

A személyes adatok indokolt esetben az alábbi címzetteknek kerülnek továbbításra:

 

-          Adatkezelővel kapcsolatban álló könyvelő -, és/vagy bérszámfejtő vállalkozásnak

-          pénzintézeteknek a pénzügyi tranzakciók lebonyolítása érdekében,

-          jogi képviselő(k)nek,

-          érintett hatóságoknak, bíróság(ok)nak,

-          közigazgatási / szakigazgatási hatóságoknak (pl. NAV),

-          adósságkezelés szükségessége esetén adósságkezelőnek,

-          szerződéses külső partnereknek (közreműködők), akik a fennálló szerződés teljesítésében részt vesznek (pl. fuvarozó, rendezvényszervező),

-          biztosító társaságoknak (a szerződés teljesítésre vonatkozó esetleges biztosítási szerződés megkötése, vagy biztosítási káresemény kezelése miatt),

-          Központi Statisztikai Hivatalnak a jogszabályban előírt hivatalos statisztikák elkészítéséhez,

-          Ügyfél képviselőjének (a termékeink/textíliáink kiszállítása alkalmával). 

 

VII. Műszaki feltételek:

 

Adatkezelő a személyes adatok kezelése során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat kizárólag az annak megismerésére feljogosítottak számára legyen hozzáférhető (rendelkezésre állás); biztosított legyen a személyes adat hitelessége és hitelesítése (adatkezelés hitelessége), változatlansága igazolható (adatintegritás), és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

Adatkezelő mindent megtesz az adatok védelme, a jogosulatlan hozzáférés elkerülése, megelőzése, továbbá az adatok jogellenes megváltoztatása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, törlése vagy megsemmisítése, valamint a véletlen megsemmisülés elkerülése érdekében. Az adatkezelési kockázatoknak megfelelő szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről.

 

Adatkezelő az adatkezelés során gondoskodik az adatok:

 

-          titkosságáról: csak az férhet az adatohoz, aki erre jogosult;

 

-          sértetlenségéről: megvédi az adatkezelés módszerének pontosságát, teljességét;

 

-          rendelkezésre állásáról: ahol, és amikor a jogosult használónak szüksége van rá.

 

Adatkezelő nem használ a honlapján cookie-kat (sütiket).

 

 

VIII. Az adatok fizikai tárolásának helye:

 

Az internetes kapcsolaton keresztül, az érintett által használt infokomunnikációs eszközön böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek az adatkezelő számítógépes rendszerében. A személyes adatokat megadásához az érintett hozzájárul, amikor az Adatkezelő honlapján keresztül kíván kapcsolatba lépni az adatkezelővel.

 

Az informatikai rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülnek az érintett számítógépének azon adatai, melyek a kapcsolódás során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok során automatikusan rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül, a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével –nem kapcsolható össze. Az adathoz kizárólag az Adatszolgáltató informatikus munkatárainak van hozzáférése.

 

IX. Külső szolgáltató (közreműködő), adatfeldolgozó (adatfeldolgozás), adattovábbítás, az adatokat megismerők köre:

 

Adatkezelő bizonyos szolgáltatásai, vagy a vállalkozásához kapcsolódó gazdasági tevékenységei, kötelezettségei, vagy jogérvényesítése biztosításához külső szolgáltatót vesz igénybe. A külső szolgáltató rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltató saját adatkezelési tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag az érintett által meghatározott, vagy a jelen tájékoztatóban rögzített célra használja fel.

 

A külső szolgáltató a részére továbbított és általa kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzíti, kezeli, ill. dolgozza fel és erről nyilatkozatot tesz az Adatkezelő részére. Adatkezelő a jelen tájékoztató V. pontjában meghatározott valamely célból és jogalap szerint, a szükséges terjedelemben továbbítja az érintett személyes adatát a vele jogviszonyban álló külső közreműködője részére.

  

Adatkezelő a vele szerződéses jogviszonyban álló, alábbi adatkezelőknek/adatfeldolgozóknak küldheti el az érintett személyes adatát:

  

Adatkezelő adatfeldolgozó közreműködője: Bíró Sándor egyéni vállalkozó (székhelye: 4031 Debrecen, Töhötöm u. 70.). Adatvédelmi tájékoztatójának elérhetősége: http://online-kerdoiv.com/index/adatvedelem .

 

Adatkezelő az alábbi adatkezelési tevékenységek körében veszi igénybe az adatkezelési közreműködőjét:

 

-          Nyereményjáték lebonyolításához kapcsolódóan (pl. Ügyfél-elégedettség felmérése),

 

Jogi tanácsadás és okiratszerkesztés, az Adatkezelő szerződéseinek előkészítése, módosítása, jogérvényesítése körében:

 

Klausz Ügyvédi Iroda (székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. I. em. 4., képviseli: dr. Klausz Kornél irodavezető ügyvéd).

 

 

X. Az érintett jogai:

 

Az adatkezeléssel érintett személy bármikor, költségmentesen kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével –, törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein, jogosult indokolás nélkül megtagadni az adatszolgáltatást, vagy visszavonni az adatkezelésre vonatkozó korábbi hozzájárulását.

 

Az érintett a jogai érvényesítését az Adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal kérheti, általánosságban azon formában és módon, ahogy az adatok jogszerűen az adatkezelőhöz kerültek (szóban, írásban, postai címen, e-mail címen, weboldalon.

 

Az érintett a jelen Adatkezelési szabályzat elfogadásával tudomásul veszi egyúttal, hogy amennyiben a jogszerű adatkezelés érintett részéről kifejezett bármely korlátozása vagy visszavonása eredményeként az Adatkezelő a továbbiakban nem képes kifejteni gazdasági tevékenységét, vagy nem tudja fenntartani az érintettel létesített jogviszonyt, úgy az Adatkezelő teljesítése lehetetlenül, és ebben az esetben az érintett semmilyen jogcímen nem terjeszthet elő követelést az Adatkezelővel szemben. 

 

a) Tájékoztatáshoz való jog

 

Adatkezelő intézkedik annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást megfelelő méretű, nyelvű, tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

A tájékoztatással érintett kérdések vonatkozhatnak az adatkezelés céljára, az érintett személyes adatok kategóriáira, azon címzettekre, akik részére a személyes adatok továbbításra kerülnek/kerültek, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamára, az alkalmazott logikára stb.

 

b) Hozzáféréshez való jog

 

Az érintett jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.

  

c) Helyesbítés joga

 

Az érintett kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, vagy meghatározhatja, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre.

 

d) Törléshez való jog

 

Az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Ez esetben az adatkezelő tájékoztatja mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy amennyiben az érintett olyan személyes adatának törlését kéri, amelynek törlésével az Adatkezelő szerződéses teljesítése lehetetlenné válik, úgy az adat törlése automatikusan megszünteti a szerződést, mert annak teljesítése az érintett oldalán felmerült körülmény miatt válik teljesíthetetlenné az Adatkezelő részéről.

  

e) Korlátozáshoz való jog

 

Bizonyos esetekben az érintett kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, pl. egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes -, vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

f) Adathordozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

g) Tiltakozás joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. Ilyen lehet pl. ha az érintett nem adta meg a hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

  

h) Visszavonás joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy amennyiben az érintett olyan személyes adata kezelésének visszavonását kéri, amelynek visszavonásával az Adatkezelő szerződéses teljesítése lehetetlenné válik, úgy az adat visszavonása automatikusan megszünteti a szerződést, mert annak teljesítése az érintett oldalán felmerült körülmény miatt válik teljesíthetetlenné az Adatkezelő részéről.

  

i) Bírósághoz fordulás joga

 

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az Adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék. A per elbírálása a Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt is megindítható. Adatkezelő az érintett kérésre tájékoztatás nyújt a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

  

j) Panasz benyújtásának joga

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

 

Telefon: 0613911400

 

Fax: 0613911410

 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Honlap: www.naih.hu

  

XI. Egyéb rendelkezések:

 

A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást az érintettnek. Tájékoztatjuk az érintetteket, címzetteket, érdekelteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetik az Adatkezelőt.

 

Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 

Budapest, 2018. május 25.

 

Salesianer Miettex Magyarországi Kereskedelmi Kft.

© SALESIANER MIETTEX Magyarországi Kft.